Adatkezelési Tájékoztató

A Nőtárs Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Adatkezelő) a Noikvota50.hu domain néven elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) tulajdonosa és üzemeltetője ezúton teszi közzé a honlap és a honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett, a honlapra látogató és a honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban együttesen Érintett) adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Érintett a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1. Fogalmak

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége - így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, valamint megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatoknak a közhatalmi szervek általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett hozzájárulása: Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi esemény: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. Adatkezelő adatai

Szervezet: Nőtárs Közhasznú Alapítvány
Székhely: 1213 Budapest, Medve u. 24./1.
Nyilvántartási szám: 01-01-0009184
Képviseli: Sárközy Ildikó Kuratórium tagja
Email cím: sarkozyildiko[kukac]notars.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62023/2013

3. Adatkezelés jogalapja, célja és ideje

Az Érintett a honlapon kétféleképpen adhat meg magáról információkat, adatokat.
 • A honlap termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 • A honlap használatával összefüggésben az Adatkezelő részére a honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk. 
Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, valamint az adatai törlését kérni.

4. Kezelt személyes adatok

4.1. Adatkezelés témája: Kapcsolati űrlap

Kezelt adatok köre
 • Személynév
 • Email cím
Adatkezelés időtartama
 • A kapcsolattartó űrlapon megadott személyes adatok, melyeket adatkezelő addig kezel, amíg az Érintett nem kéri azok törlését. Ami történhet írásos formában emailben vagy postai úton.
 • Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyeknek a megőrzését jogszabály írja elő. 
Adatkezelés célja
 • Kapcsolattartás az Érintettel
Adatkezelés jogalapja
 • Érintett önkéntes hozzájárulása
4.2. Adatkezelés témája: A honlap használata során gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre
 • Technikai adatok mint 
  • Érintett internetes szolgáltatójától kapott IP címe, 
  • látogatás dátuma és időpontja, 
  • böngészőjének típusa, 
  • a megtekintett és az előzőleg látogatott honlap címe,  
 • melyeket a rendszer a belépéskor és kilépéskor automatikusan naplóz.
Adatkezelés időtartama
 • A naplózás időpontjától számított 4 év.  
Adatkezelés célja
 • A honlap és a nyújtott szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.
Adatkezelés jogalapja
 • Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelő a fent felsorolt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, írásban kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a megadott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról az Érintettet tájékoztatja, és előzetes, írásban kifejezett hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, elsősorban az Érintettel fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza hozzájárulását.

5. Honlap használatával összefüggésben gyűjtött adatok

5.1. Süti (cookie) létrejötte, kezelése és törlése

A holnap szolgáltatója a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett digitális eszközén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (angolul cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Amikor az Érintett eszközének böngészője egy következő látogatás alkalmával visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A süti elhelyezése során személyes adat gyűjtésére és kezelésére nem kerül sor.

Technikai értelemben két fajta süti kerül alkalmazásra.
Az átmeneti süti az Érintett látogatása után automatikusan törlődik. Ez a süti arra szolgál, hogy a honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.

Az állandó süti hosszabb ideig kerül tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A süti által kezelt adatok köre az Érintett internetes szolgáltatójától kapott IP címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja.

Az érintettek köre a honlapot látogató valamennyi Érintett.

Az adatkezelés célja az Érintettek egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, valamint az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama az átmeneti süti esetében a honlap látogatásának befejezéséig tart. Más esetben maximum 30 napig tart, vagy amíg az Érintett digitális eszközének beállításában kitörli.

Az Érintettnek joga van törölni a sütit saját digitális eszközéről, valamint letilthatja böngészőjében a süti alkalmazását.

A honlap külső, nem az Adatkezelő által kezelt szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen hivatkozásokon elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját süti vagy egyéb fájljaikat az Érintett digitális eszközén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a külső tevékenységekért az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók - a Google vagy a Facebook - internetes helyeken jeleníthetik meg. Ezek a külső szolgáltatók sütik segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő honlapján és ez alapján személyre szabottan jelenítik meg a hirdetéseket az Érintettnek.

5.2. Google Analytics által elhelyezett süti 

A Google Analytics a Google Inc. elemzőszolgáltatása. A Google Analytics az Érintett digitális eszközén tárolt süti segítségével elemzi a honlapon létrejött felhasználói eseményeket.

Az internetelemzés célú adatkezelés jogalapja a honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az elemzés célú süti nevesítés nélküli és összesített adat, amely alapján a digitális eszköz beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics süti által gyűjtött elemzői információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

Ezeket az információkat a Google az Adatkezelő megbízásából dolgozza fel. Abból a célból, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, jelentéseket állítson össze a honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az Adatkezelő felé.

A Google Analytics alkalmazás keretében az Érintett böngészőjén keresztül továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

6. Adatfeldolgozás

Cégnév: Google Ireland Limited
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Nyilvántartási szám: 368047
Honlap: www.google.com
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás
A Google adatvédelmi irányelvei itt érhetők el:
policies.google.com/privacy?hl=hu

Cégnév: BlazeArts Kft.
Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
Cégjegyzékszám: 03-09-109150
Honlap: www.forpsi.hu
Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Cégnév: The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Cégjegyzékszám: MOSS No. EU 826 477 914
Honlap: www.mailchimp.com
Tevékenység: hírlevél, direct mail kiküldése Érintett részére

Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7./D
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Honlap: www.szamlazz.hu
Tevékenység: távszámlázó program, Érintett által igénybe vett szolgáltatásról számla kiállítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe.

7. Adattovábbítás

Adatkezelő az Érintett kifejezett, írásban, előzetesen történő hozzájárulásával adja át harmadik személynek az Érintett azonosítására alkalmas adatokat.

8. Az Érintettet megillető jogok

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, kikérje, ellenőrizze.

Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő az igényelt adatokat írásban adja meg, szóbeli tájékoztatást nem biztosít.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
 • Kezelt adatok körének meghatározása: név, számlázási név, számlázási cím, email cím, telefonszám - az igénybe vett szolgáltatástól függően. 
 • Adatkezelés célja, ideje, jogalapja - a kezelt adatok körének tekintetében. 
 • Adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben. 
 • Adatforrás megjelölése.
Adatkezelő a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Amennyiben az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást, akkor az Adatkezelő az információkat emailben bocsátja az Érintett rendelkezésére.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, akkor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet ezen címzettek adatairól tájékoztatja, ha azt írásban kérelmezi.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek bármelyike fennáll.
 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Az Adatkezelő az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő  indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott az alábbi indokok valamelyike fennáll.
 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte. 
 • Az Érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.  
 • Az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre.   
 • Az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
 • A személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli.  
 • A személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges a következő esetekben bármelyikében.
 • A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. 
 • A népegészségügy területét érintő közérdek alapján. 
 • A közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést. 
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott saját adatait - saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül.

Minden esetben az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.

Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg. Azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani. Valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz – ha az technikailag megvalósítható Adatkezelő rendszerében.

Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag írásban történő, emailben vagy postai úton megküldött kérelem alapján teljesíti.

A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő, meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám - az igénybe vett szolgáltatástól függően.

Az Érintett e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg valamely szolgáltatás igénybevétele során.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, az Érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Adatkezelő szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli Adatkezelő.

Az Érintett tiltakozni írásban emailben vagy postai úton, valamint a részére küldött hírlevél esetén annak alsó részén található leiratkozás linkre kattintva tud.

Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről.

Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát - a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de abban az esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül jogérvényesítésre nincs lehetőség.

Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Szervezet: Nőtárs Közhasznú Alapítvány
Levelezési cím: 1213 Budapest, Medve u. 24./2.
Email cím: sarkozyildiko[kukac]notars.hu

Az Érintett a jogait gyakorolni nem tudja a következő esetekben.
 • Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. 
 • Az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó. 
Adatkezelő a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Aminek a bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatvédelmi események kezelése

Az adatvédelmi esemény a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő az adatvédelmi eseménnyel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az eseménnyel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az esemény időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Ha az Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott esemény magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi eseményről.

11. Linkek

Az Adatkezelő a honlapon hivatkozásként elérhető külső honlapok tartalmáért, adatvédelmi és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget.

Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa hivatkozott oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a hivatkozást haladéktalanul eltávolítja a honlapról.

12. Adatbiztonság

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, és megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felszólítja,hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse.

A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő és alkalmazottai, valamint az általa igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek vagy semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a honlapon való megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférésnek vagy adatmegismerésnek - az Adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő - bekövetkezése esetén Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért, valamint az Érintett oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy az Érintett nyilvános helyen, közös digitális eszközön történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a holnapról vagy email fiókjából.

13. Kiegészítő rendelkezések 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettnek a honlapon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a holnap vagy a megrendelt szolgáltatás további használatával ráutaló magatartásként elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.


Budapest, 2020. augusztus 1.

Nőtárs Közhasznú Alapítvány

Megjegyzések

Legolvasottabbak

Az Európai Parlament Biztonság- és Védelempolitikai (SEDE) Albizottságának tagjai között 7:23 a nők és férfiak aránya #KORM44

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi (INTA) Bizottságának tagjai között 14:29 a nők és férfiak aránya #KORM47

Az Európai Parlament Költségvetési (BUDG) Bizottságának tagjai között 10:31 a nők és férfiak aránya #KORM48

Az Európai Parlament Emberi Jogi (DROI) Albizottságának tagjai között 10:20 a nők és férfiak aránya #KORM43

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetőségében 0:7 a nők és férfiak aránya #O19

Kulcsszavak

20176 201815 201916 2020223 2021260 2022122 21-30%151 24.hu5 30/3012 31-40%106 41-50%59 444.hu2 4iG2 50 leggazdagabb magyar 20211 A magánegészségügy helye a reformfolyamatban1 A Marketing PR és Digital Sales a pénzintézeteknél1 A világ urai1 Adatkezelési Tájékoztató1 agrár1 Agrár Klub1 Agrárszektor Konferencia1 Akko Invest2 Alinda1 Alteo1 Alteo Energiaszolgáltató2 Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara1 ANY Biztonsági Nyomda2 Appeninn2 ARC1 AT11 Átlátszó.hu3 ATV8 AutoWallis2 Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium1 Az Év Honlapja1 Az Év Webshopja1 Azonnali.hu3 Banking Technology1 Bárkiből Valaki1 Baromfi Termék Tanács1 Bartók Kamaraszínház1 BE2 Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium1 Békéscsabai Jókai Színház1 Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete1 Bethlen Téri Színház1 BG3 BKIK9 Black Food Festival1 Blikk2 BME1 Bocuse dOr14 Bolyai-díj2 Bonyolult dolgok1 Bubnó Roll1 Budapest Airport1 Budapest Bábszínház1 Budapest díszpolgára2 Budapest Economic Forum1 Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia1 Budapesti Eötvös József Gimnázium1 Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium1 Budapesti Operettszínház1 Budapesti Szent István Gimnázium1 Business and Finance Summit1 Business Days1 BUX34 BUXIt1 CA1 Cégvezetők Csúcstalálkozója1 Centrál Színház1 CFO Meetup1 CH3 Chefparade1 CIB Bank1 CIG Pannónia Életbiztosító2 Citibank1 Civil a pályán1 Concorde Értékpapír1 Corvinus Egyetem1 Corvinus Konferencia2 CY2 CZ12 Czifray szakácsverseny2 Csatt1 Csiky Gergely Színház1 Csokonai Színház1 Datarena1 DE5 Debreceni Egyetem1 Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium1 Diageo1 Digital Health1 Digital Health Summit1 Digital Trends in Manufacturing1 Digitális Irodalmi Akadémia1 díj57 Dining Guide5 Direkt36.hu2 DK1 Dobszerda2 E.ON Hungária1 Eaton Enterprises1 Ecommerce Expo1 Ecommerce Hungary1 EcoPunk Találkozó1 EE1 Egyenes Beszéd2 Egyensúly Intézet1 egyetem12 Élelmezésvezetők Országos Szövetsége1 elemzés23 Élet és Irodalom2 ELTE1 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium1 ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium1 energia1 Energy Investment Forum1 Energy Investors Forum1 Eötvös Károly Közpolitikai Intézet1 EP15 Építőipar1 Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács1 Erste Bank1 Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés1 ES2 Esti gyors1 EU34 Európai Bizottság1 Európai Parlament46 Európai Tanács2 Eurozóna1 Év Gazdasági Újságírója díj1 Felforgatók1 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete1 felügyelőbizottság16 FGSZ Földgázszállító1 FI3 Fiatal Vállalkozók Hete1 Filéző2 Financial and Corporate IT1 Fivosz3 FM and Hybrid Office1 Forbes62 Founder Institute5 FR11 Friderikusz1 FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége1 Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája1 Fülke2 G75 Gárdonyi Géza Színház1 gasztronómia21 gazdaság145 Gazdasági rendszerek és rendszerváltozások1 GE Hungary1 gimnázium11 Google2 GR3 grafikon4 Gránit Bank1 Graphisoft Park2 Gyógynövény Szövetség és Terméktanács1 Győri Nemzeti Színház1 Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség1 Háborúkban megerőszakolt nők emlékezete1 Hagyomány és Evolúció4 Hazám-díj5 HBLF1 Hégető Honorka-díj1 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa1 Hetes Stúdió1 Hetes Stúdió Megbeszéljük1 Hevesi Sándor Színház1 hirdetés1 hírek31 Hitelezés1 Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara1 HR1 HR Revolution1 HR-vezetők1 HU573 Hungarian Energy Investors Forum1 HVG8 IDEA Intézet1 IE1 igazgatótanács17 Index1 InfoRádió1 Inforstart1 Investment1 Investment Wealth and Savings1 Ipar 4.01 IT5 IVSZ4 IVSZ MENTA3 Járműipar1 Jászai Mari Színház1 Játékszín1 Jelen.Média2 Jogi nyilatkozat1 József Attila Színház1 Juh Terméktanács1 kamara17 Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara1 Károli Gáspár Református Egyetem1 Katona József Színház2 Kékgalléros HR kihívások1 Keler KFSZ1 Kenyérlelke Fesztivál2 Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete1 Kilépők1 Klubdélelőtt2 Klubrádió29 kormány48 Kosárérték1 Kosárérték.hu2 Kossuth-díj4 Kovátsműhely2 könyv1 környezetvédelem1 Követeléskezelési trendek1 közélet146 Közétkeztetők1 Közgazdász-vándorgyűlés4 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete1 Közúti Közlekedési Szakszervezet1 KözútVilág1 KPMG Hungária1 kultúra43 Külföldi Piacra Lépés1 Lakossági hitelkockázatok és behajtás1 LeasePlan1 Libri irodalmi díj6 lista14 LT2 LU2 LV2 Madách Színház1 Magyar Agrárium Kilátásai1 Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet1 Magyar Állami Operaház1 Magyar Állatorvosi Kamara1 Magyar Alvás Szövetség1 Magyar Ásványvíz1 Magyar Biztosítók Szövetsége1 Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete1 Magyar Édességgyártók Szövetsége1 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara1 Magyar Építész Kamara1 Magyar Filmakadémia2 Magyar Fundraising Akadémia3 Magyar Gyógyszerészi Kamara1 Magyar Hang2 Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara1 Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség1 Magyar Könyvvizsgálói Kamara1 Magyar Közgazdasági Társaság1 Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete1 Magyar Mérnöki Kamara1 Magyar Művészeti Akadémia1 Magyar Narancs2 Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara1 Magyar Olimpiai Bizottság1 Magyar Országos Közjegyzői Kamara1 Magyar Orvosi Kamara1 Magyar Sajtmustra1 Magyar Sajtódíj4 Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara1 Magyar Szabványügyi Testület1 Magyar Szakszervezeti Szövetség1 Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége1 Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács1 Magyar Telekom3 Magyar Tudományos Akadémia2 Magyar Úszó Szövetség1 Magyar Ügyvédi Kamara1 Magyar-Bolgár Gazdasági Kamara1 Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara2 Marketing Szövetség2 Marketing&Media2 Masterplast2 média199 Media11 Medián1 Méltányosság Politikaelemző Központ1 Menedzserek Országos Szövetsége2 Mérce2 Mesterakadémia1 Mesterséges Intelligencia1 Mfor.hu2 Michelin1 Microsoft1 Microsoft Envision Forum1 Microsoft Envision Hungary1 minisztérium12 Minőségi Újságírás1 Minőségi Újságírás Díj1 Miskolci Nemzeti Színház1 módszertan1 MOL2 Móricz Zsigmond Színház1 MT3 Multinacionális Cégek Dolgozóinak Szakszervezete1 Munkástanácsok Országos Szövetsége1 MÚOSZ5 Művészbejáró2 Művészeti Akadémia1 MVM CEEnergy1 Nagy Kreatív Hét1 Nagykereskedelmi Konferencia1 Napi.hu4 NDI1 Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara1 Nemzet Művésze díj1 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem1 Nemzeti Színház1 Nemzetközi Családi Vállalatok1 nemzetközi kamara8 Népszava2 Neumann Társaság1 NGI1 NIndex7 NKI1 NL2 NMI1 NO2 Nobel-díj2 Női Dékán Index1 Női Gimig Index1 Női Kamara Index1 Női Média Index1 Női Rektor Index1 Női Szakszerv Index1 Növekedés.hu1 NRI1 NSZI1 Nyugat.hu2 Nyúl Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 oktatás36 Operatőrök Társasága2 Opus Global2 Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács1 Országos Kereskedelmi Szövetség1 Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége1 OTP Bank2 Öngondoskodás1 Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége1 Örkény Színház1 Örömzene1 Öt1 PannErgy2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem1 Pécsi Nemzeti Színház1 Pécsi Tudományegyetem1 Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete1 Pedagógusok Szakszervezete1 Pékszövetség Kenyérverseny1 Pénzcentrum.hu1 Pesti Hírlap.hu2 Piac és Profit1 PL6 podcast19 Policy Solutions1 Political Capital1 Portfolio.hu38 PP Konferencia9 PREGA1 Prima Junior Díj6 Prima Primissima Díj14 Privátbankár.hu2 Private Health Forum1 Private Investor Day3 Pro Urbe Budapest1 Property Awards1 Property Investment Forum1 PT1 Qubit.hu4 rádió17 Radnóti Színház1 recruiTECH1 Reggeli gyors1 Reggeli személy3 rendezvény91 Rendszerváltás301 Republikon Intézet1 RESTART20201 Richter Gedeon3 RO2 Robert Bosch1 RTL3 Schiller Flotta1 Schneider Electric1 SE5 Semmelweis Egyetem1 Service Design Day1 SI2 Siemens1 Sirha4 SK12 Sláger FM2 Soma Díj1 Soproni Petőfi Színház1 Sorozatlövő1 sport1 Startup Hungary1 StartupHer1 STRETCH1 Sustainable World1 Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara1 Szabad Európa3 Szabadság elvtársak1 szakszervezet21 Szakszervezetek Együttműködési Fóruma1 Szamos Marcipán1 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia3 Széchenyi-díj4 Szegedi Nemzeti Színház1 Szegedi Tudományegyetem1 Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara1 Szépíró-díj2 Szépírók Társasága1 Szerintem1 szerkesztőség35 SZFE2 Szigligeti Színház1 Szövetség a Digitális Gazdaságért1 T-Systems1 TÁRKI1 Tchibo1 Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Telex3 terméktanács14 tévé2 Toldy Ferenc Gimnázium1 Top252 tőzsde17 Trend FM1 Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete1 Új Egyenlőség3 UK1 UniCredit Bank1 Uniqua1 US5 Utópia2 Válasz Online2 VálaszOnline.hu1 vállalás32 Vállalati Tőkefinanszírozás1 Vállalkozók Klubja2 Vállalkozók Országos Szövetsége1 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola1 Vasas Szakszervezeti Szövetség1 Vasút a Duna alatt1 Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete1 verseny22 Veszprémi Petőfi Színház1 Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács1 Vígszínház1 Világtalálkozó1 vipcast1 Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége1 Vodafone1 Vörösmarty Színház1 Waberers2 Webáruházi Trendek1 Weöres Sándor Színház1 Yellow Bird1 Zenthe Ferenc Színház1 Zöldgazdaság1
További lehetőségek

Bejegyzések listája

További lehetőségek

ÍRJ NEKÜNK, ha kérdésed vagy javaslatod van (Üzeneteddel elfogadod Adatkezelési Tájékoztatónkat.)

Név

E-mail *

Üzenet *